Lög SÍK – Samþykktir sambandsins

SÍK – Samband íslenskra kvikmyndaframleiðenda, er samband sjálfstæðra íslenskra kvikmyndaframleiðenda sem framleiða allar gerðir kvikmynda. Heimili og varnarþing SÍK er í Reykjavík. Enskt heiti SÍK er SÍK – Association of Icelandic Film Producers. SÍK er aðili að Samtökum iðnaðarins (SI) og Samtökum atvinnulífsins (SA) fyrir hönd félagsmanna sinna.

1.1.

Tilgangur SÍK er að efla íslenska kvikmyndagerð og gæta hagsmuna og réttar sjálfstæðra kvikmyndaframleiðenda. Í því felst m.a. að koma fram fyrir hönd félagsmanna, eins eða fleiri, fyrir dómstólum og stjórnvöldum í málum sem varðar sameiginlega jafnt sem einstaklingabundna hagsmuni þeirra. SÍK skal ekki rekið í hagnaðarskyni.

SÍK kemur fram fyrir hönd aðildarfélaga gagnvart stjórnvöldum, menningarstofnunum, fjölmiðlum og öðrum félagasamtökum. Til að ná fram markmiðum sínum getur SÍK leitað eftir samstarfi við félög kvikmyndaframleiðenda erlendis og önnur fagfélög í kvikmyndagerð heima og erlendis.

2.0.

Inntaka nýrra félaga fer fram á stjórnarfundum félagsins og miðast við að ný aðildarfélög uppfylli skilyrði 2.1. og 2.2. Umsóknir um aðild að SÍK skulu vera skriflegar og sendar stjórn SÍK sem skal sannreyna þau gögn sem styðja viðkomandi umsókn. Niðurstaða stjórnar á umsóknum skal tilkynnt viðkomandi umsækjanda skriflega. Hafni stjórn umsókn, skal hún veita umsóknaraðila skýran rökstuðning fyrir ákvörðun sinni, sé þess óskað. Hljóti fyrirtækið inngöngu í félagið gerist það jafnframt aðili að Samtökum iðnaðarins og Samtökum atvinnulífsins og skuldbindur sig þar með til að lúta þeim reglum og skyldum sem fylgir aðild að þessum samtökum.

2.1.

Skilyrði fyrir inntöku er að umsækjandi sé sjálfstætt kvikmyndaframleiðslufyrirtæki með lögheimili á Íslandi og hafi framleitt eigin kvikmyndaverk samfleytt í tvö ár og sýnt a.m.k. eitt kvikmyndaverk á almennum sýningum í kvikmyndahúsi samfleytt í a.m.k. 7 daga eða í sjónvarpi sem hefur umtalsverða dreifingu.

Kvikmyndaframleiðslufyrirtæki í eigu einstaklinga sem hafa að baki reynslu af framleiðslu kvikmynda og a.m.k. einn slíkra eigenda hefur hlotið kredit (nafnabirtingu á kvikmyndaverki) sem aðalframleiðandi kvikmyndaverks (skv. gr. 2.1.), geta orðið aðilar að SÍK án þess að uppfylla skilyrði 1. mgr. 2.1. greinar, enda sé fyrirtækið stofnað í þeim tilgangi að framleiða kvikmyndaefni samkvæmt stofnsamþykktum fyrirtækisins.

Kvikmyndaframleiðslufyrirtæki telst ekki vera sjálfstætt ef ein sjónvarpsstöð á meira en 1/4 hluta í fyrirtækinu eða tvær eða fleiri sjónvarpsstöðvar eiga samanlagt meira en helming í fyrirtækinu, eða að framleiðslufyrirtækið hafi á síðustu þremur árum framleitt meira en 9/10 hluta af eigin framleiðslu fyrir sömu sjónvarpsstöðina.

2.2.

Stjórn SÍK er heimilt að semja við Samtök iðnaðarins um að þau annist rekstur, innheimtu félagsgjalda og bókhald fyrir félagið.

3.0.

Stjórn SÍK skipa fimm menn, formaður, ritari, sem jafnframt er varaformaður, gjaldkeri, tveir meðstjórnendur og tveir varamenn. Varamenn skulu sitja fundi stjórnar og hafa þar málfrelsi og tillögurétt en ekki atkvæðisrétt nema í forföllum stjórnarmanna. Formaður boðar stjórnarfundi og stýrir þeim og í hans forföllum varaformaður. Skirrist formaður við að boða til stjórnarfundar geta þrír aðalmenn stjórnar eða fleiri boðað til stjórnarfundar.

3.1.

Hvert aðildarfélag má ekki eiga nema einn stjórnarmann. Stjórn er kosin á aðalfundi. Kjörtímabil stjórnar er tvö starfsár. Annað hvert ár er kjörinn formaður, tveir meðstjórnendur og einn varamaður. Hitt árið eru kjörnir tveir meðstjórnendur og einn varamaður. Formaður má ekki sitja lengur en tvö kjörtímabil í röð. Nú hljóta tveir menn jafna atkvæðatölu og skal þá varpað hlutkesti milli þeirra.

Skila skal yfirlýsingu um framboð til stjórnar í síðasta lagi tveimur dögum fyrir aðalfund.

3.2.

Á fyrsta stjórnarfundi að aðalfundi loknum skal stjórn skipta með sér verkum og tilnefna ritara og gjaldkera og tilnefna fyrsta og annan varamann.

Gangi fleiri en einn stjórnarmanna úr stjórn skal stjórn kalla saman aukaaðalfund, þar sem kjörnir verða nýir stjórnarmenn.

3.3.

Stjórn SÍK er ákvörðunarbær þegar meirihluti stjórnarmanna situr fund, þ.e. þrír af fimm. Mikilvægar ákvarðanir skal þó eigi taka nema allir stjórnarmenn hafi haft tækifæri til þess að kynna sér þær, sé þess nokkur kostur. Stjórn skal heimilt að halda fundi sína með fjarfundabúnaði. Atkvæðagreiðsla á slíkum fjarfundum skal fara þannig fram að fundarmenn skulu senda fundarstjóra atkvæði sín með tölvupósti eða með öðrum þeim hætti sem viðkomandi fjarfundabúnaður býður upp á og allir stjórnarmenn samþykkja hverju sinni. Þegar um brýn málefni er að ræða, sem ekki þola bið, skal stjórnarformanni heimilt að send slík afmörkuð málefni og tillögur til stjórnarmanna með skilmerkilegum skýringum, og skal þá heimilt að stjórn greiði atkvæði um slíka tillögu með því að senda atkvæði sitt á alla stjórnarmeðlimi.

3.4.

Aðalfundur kýs tvo endurskoðendur, annan löggiltan endurskoðenda og hinn úr röðum fulltrúa aðildarfélaga SÍK.

4.0.

Aðalfundur SÍK skal haldinn árlega og að jafnaði fyrir lok júní. Aðalfund skal boða með ábyrgðarbréfi og/eða tölvupósti með minnst tveggja vikna fyrirvara. Aðalfundur er löglegur ef löglega er til hans boðað.

Aðalfundarboði skal fylgja dagskrá, lagabreytingatillögur, sé um þær að ræða. Stjórn skal halda félagaskrá með nöfnum, símanúmeri, lögheimili, kennitölu og netfangi. Aðildarfélög skulu gæta þess að tilkynna allar breytingar til stjórnar á framangreindum upplýsingum.

4.1.

Hvert aðildarfélag hefur eitt atkvæði á fundum (félags- og aðalfundum) SÍK. Fyrirsvarsmenn aðildarfélaganna fara með atkvæði þeirra eða aðilar með umboð þar að lútandi. Einfaldur meirihluti greiddra atkvæða ræður úrslitum mála nema samþykktir þessar kveði á um annað. Þeim sem þess óska skal gert mögulegt að greiða atkvæði með rafrænum hætti. Þess skal gætt að slík kosning verði framkvæmd með eins öruggum og nákvæmum hætti sem mögulegt er.

4.2.

Rétt til fundarsetu á fundum SÍK hafa tveir fulltrúar frá hverju aðildarfélagi, og eru þeir báðir kjörgengir til embætta. Þeir hafa báðir málfrelsi og tillögurétt á fundum en einungis annar þeirra skal fara með atkvæði viðkomandi aðildarfélags. Við atkvæðagreiðslu á fundum SÍK skal greina í fundargerð hvaða aðili hafi farið með atkvæði hvers aðildarfélags.

4.3.

Dagskrá aðalfundar:

1. Lögð fram kjörgögn.

2. Skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsárs.

3. Skýrsla stjórnar eða undirnefndar hennar um eftirlit með með starfi og frammistöðu þeirra aðila sem stjórna daglegri starfsemi SÍK.

4. Gagnsæisskýrsla lögð fram til samþykktar sbr. gr. 4.4.

5. Reikningar SÍK lagðir fram áritaðir af endurskoðendum.

6. Lagabreytingar.

7. Laun stjórnar.

8. Stjórnarkjör.

9. Kjör endurskoðenda.

10. Félagsgjöld ákvörðuð.

11. Önnur mál, löglega upp borin.

4.4

Stjórn SÍK skal taka saman og skila gagnsæisskýrslu vegna IHM úthlutuna, sbr. ákvæði 23. gr. laga nr. 88/2019. Ef gagnsæisskýrsla hefur verið gerð og samþykkt af aðalfundi skal birta hana á vef SÍK og skal hún vera aðgengileg þar næstu 5 ár.

4.5

Stjórn SÍK skal sjá til þess að gætt sé að kröfum laga um sameiginlega umsýslu höfundaréttar nr. 88/2019, varðandi gagnsæi og upplýsingagjöf, sbr. 19. gr. téðra laga, upplýsingaskyldu gagnvart rétthöfum, sbr. 21. gr. laganna og opinbera birtingu upplýsinga sbr. 22. gr. laganna, í starfsemi sambandsins.

5.0.

Stjórn SÍK hefur með höndum daglegan rekstur sambandsins í samræmi við tilgang þess. Aðalfundur ákveður laun stjórnarmanna að framlagðri tillögu stjórnar. Stjórn SÍK ræður lögmann/framkvæmdastjóra og/eða aðra starfsmenn ef þurfa þykir og markar þeim starfssvið.

Starfsmenn sem koma að ákvörðunum um úthlutanir SÍK, skulu ekki hafa hagsmuni af slíkum úthlutunum. Árlega skal upplýsa stjórnarmenn um hvort einhverjir hugsanlegir hagsmunaárekstrar séu á milli starfsmanna og SÍK. Stjórn skal hafa eftirlit með starfi og frammistöðu starfsmanna og þjónustuaðila sem hafa með höndum daglegan rekstur SÍK.

Starfsár stjórnar skal vera tímabilið milli viðkomandi aðalfunda en reikningsár SÍK skal vera almanaksárið. Stjórn SÍK skipar í nefndir og ráð á vegum SÍK eða þar sem SÍK á fulltrúa og ákveður þóknun til nefndarmanna þegar við á.

5.1.

Stjórn SÍK kemur fram fyrir hönd þess út á við og ritar firma þess. Stjórnin getur veitt einum eða fleiri stjórnarmönnum eða framkvæmdastjóra umboð til að rita firma SÍK. Allar meiriháttar ákvarðanir sem varða lagalega og/eða fjárhagslega hagsmuni aðildarfélaganna skulu annaðhvort bornar undir félagsfund eða afgreiddar með rafrænni eða skriflegri atkvæðagreiðslu. Aðildarfélögin eru bundin af löglega gerðum samningum og/eða samþykktum SÍK.

5.2.

Stjórn SÍK skal gefa út fréttabréf á vef sambandsins a.m.k. ársfjórðungslega og skýra þar frá helstu viðfangsefnum stjórnar. Fundargerðir skulu aðgengilegar á lokuðu vefsvæði SÍK eigi síðar 10 dögum eftir fund.

5.3.

SÍK skal heimilt að nota rafræna samskiptatækni þegar gefa á út tilkynningar, upplýsingar, skjöl og annað af því tagi samkvæmt samþykktum þessum til aðildarfélaganna, nema til þeirra aðildarfélaga sem hafa hafnað, með sannanlegum hætti, rafrænum samskiptum eða slíkt sé ekki heimilt samkvæmt settum lögum.

5.4.

Stjórn SÍK gerir samninga við hagsmunasamtök kvikmyndagerðarmanna, leikara, tónskálda, hljómlistarmanna, höfunda, leikmyndagerðarmanna og aðra þá, sem kvikmyndaframleiðendur kaupa af vinnu, þjónustu, vörur eða réttindi, og skipar fulltrúa á vegum SÍK. Slíka samninga skal bera upp til samþykktar á næsta félags- eða aðalfundi eða með atkvæðagreiðslu.

5.5.

Auk aðalfundar skal SÍK halda fundi hvenær sem þurfa þykir. Skylt er stjórn að kalla saman fund innan tveggja vikna ef fimm aðildarfélög óska þess. Félagsfundi skal boða með a.m.k. viku fyrirvara í tilkynningu til félagsmanna með tölvupósti.

5.6.

SÍK getur gerst aðili að stofnunum, fyrirtækjum eða samtökum, innlendum og erlendum, enda hafi slík ákvörðun hlotið samþykki á félagsfundi SÍK.

6.0.

Heimilt er að starfrækja innan SÍK gildi sem gæta sérhagsmuna ákveðinna greina kvikmyndaframleiðslu, eins og t.d. heimildamynda og teiknimynda. Reynt skal eftir því sem kostur er að tryggja að slík gildi eigi aðal- eða varamann í stjórn SÍK. Slíkir stjórnarmenn teljast formenn gildanna og bera ábyrgð á starfsemi þeirra, í samráði við stjórn SÍK. Gildin starfa að sérhagsmunamálum greinanna og vinna náið með stjórn SÍK í að tryggja þá sérhagsmuni sem talið er nauðsynlegt að vinna sérstaklega að, samhliða vinnu við að gæta almennra hagsmuna allra aðildarfélaga í SÍK.

7.0.

Breytingar á lögum SÍK verða ekki gerðar nema á aðalfundi þar sem mættir eru fulltrúar aðildarfélaga sem samtals fari með a.m.k. 3/4 hluta atkvæða og þá því aðeins að 2/3 hluti atkvæða aðildarfélaga, sem mætt er fyrir á fundinum, gjaldi þeim jáyrði sitt. Mæti ekki tilskilið hlutfall aðildarfélaga á viðkomandi aðalfund skal boða til aukaaðalfundar, með lögmætum hætti, þar sem lagabreytingartillögurnar skulu bornar upp til samþykktar eða synjunar og skiptir þá ekki máli hversu margir fulltrúar aðildarfélaganna eru mættir. Allar tillögur um lagabreytingar stjórnar SÍK skulu boðaðar í dagskrá aðalfundar. Aðrar lagabreytingartillögur skulu sendar stjórn SÍK a.m.k. sjö dögum fyrir boðaðan aðalfund og skal stjórn SÍK senda slíkar tillögur til aðildarfélaganna svo fljótt sem auðið er.

8.0.

Árgjald aðildarfélaga til SI/SA er samkvæmt ákvörðun þeirra og greiðsla þess samkvæmt reglum og útreikningum SI hverju sinni. Önnur félagsgjöld eru ákvörðuð árlega á aðalfundi félagsins.

9.0.

Í þeim tilfellum að framleiðslufyrirtæki eða félag hefur verið lagt niður, slitið eða gjaldþrotaskiptum þess lokið, skal sá aðili, sem farið hefur með atkvæðisrétt þess á fundum SÍK, skv. 4.2. gr., eiga rétt til þess að flytja með sér réttindi þau sem viðkomandi félag eða fyrirtæki hefur átt hvað varðar aðildarhæfi skv. framansögðu, að því tilskyldu að viðkomandi einstaklingur eða fyrirtæki hans eigi, eða hafi heimild til að ráðstafa, öllum öðrum réttindum vegna viðkomandi kvikmyndar.

9.1.

Í þeim tilvikum er aðili að SÍK stendur að stofnun nýs framleiðslufyrirtækis skulu eftirfarandi reglur gilda vegna aðildaréttar slíks fyrirtækis að SÍK: Eigi aðildarfélag að SÍK meira en 50% eignarhlut í hinu nýja fyrirtæki skal það fyrirtæki teljast hluti aðildarfélagsins og þar með ekki hafa sjálfstæðan aðildarrétt að SÍK. Í öðrum tilvikum skal hið nýja fyrirtæki eiga rétt á aðild að SÍK að öðrum skilyrðum uppfylltum. Í þeim tilfellum að aðilar hafa gert með sér sam-framleiðslusamning en eignaraðild aðilanna að kvikmyndinni er jöfn, skal það aðildarfélag eða það fyrirtæki sem hyggur á umsókn um aðild að SÍK, og frumkvæði átti að þróun viðkomandi verkefnis (originating producer), teljast fara með réttindi vegna viðkomandi kvikmyndar samkvæmt lögum þessum. Að öðru jöfnu skal sá aðili sem titlaður er sem aðalframleiðandi kvikmyndar fara með réttindi þessi.

9.2.

Skylt er að taka skriflega úrsögn aðildarfélaga til greina, enda er slík uppsögn send með 6 mánaða fyrirvara.

10.0.

Berist SÍK skrifleg kvörtun frá aðildarfélagi skal slíkri kvörtun svarað skriflega með skilvirkum og tímanlegum hætti. Uni viðkomandi aðildarfélag ekki svari við kvörtun sinni skal aðildarfélaginu heimilt að skjóta ágreiningsefninu til þriggja manna úrskurðarnefndar sem skipuð skal af stjórn SÍK. Allar ákvarðanir slíkrar úrskurðarnefndar um afstöðu til kvörtunar skulu vera skriflegar og rökstuddar og tilkynntar viðkomandi aðila tímanlega.

11.0.

Ákvörðun um slit Sambands íslenskra kvikmyndaframleiðenda, meðferð og skiptingu eigna þess, skal tekin með sama hætti og gildir um lagabreytingar að því undanskildu að 3/4 hluta atkvæða þarf til þess að hún nái fram að ganga.

11.1.

Við slit sambandsins skal fjármunum þess skipt milli aðildarfélaga miðað við uppgjör löggilts endurskoðanda þess.

11.2.

SÍK er aðili að Innheimtumiðstöð gjalda (IHM) og skal að jafnaði einu sinni ári, eða eftir útborgunum frá IHM, úthluta tekjum frá IHM eftir sjónvarpsáhorfsmælingum Capacent Gallup fyrirtækisins, sýningarskýrsla sjónvarpsstöðva eða annars fyrirtækis sem fengið verður til þessa verks. Þannig verður heildaráhorf á efni frá sjálfstæðum framleiðendum mælt í mínútum og sjötíu og fimm prósent (75%) af IHM tekjum ársins skipt á milli framleiðenda í því hlutfalli sem þeir eiga af áhorfi og samkvæmt úthlutunarreglum SÍK sem aðgengilegar skulu á vef SÍK á hverjum tíma. Heimilt er að fresta úthlutun til næsta úthlutunarárs nemi heildarkostnaður SÍK vegna hennar yfir 25% af heildarfjárhæð úthlutaðra tekna.

Rétthafar gagnvart úthlutun IHM tekna, sem SÍK berast, skulu allir vera sjálfstæðir framleiðendur sem framleitt hafa eigin íslensk kvikmyndaverk (án tillits til aðildar að SÍK) og gera kröfu um úthlutun til sín samkvæmt auglýsingum frá SÍK um væntanlegar úthlutanir IHM tekna.

Tuttugu og fimm prósent (25%) IHM tekna SÍK skulu notaðar til greiðslu á úthlutunarkostnaði við kaup á ráðgjöfum, áhorfsmælingum, auglýsingum og öðru sem þarf til úthlutnar. Þær tekjur sem eftir sitja verði varðveittar á hávaxtareikningi í varasjóði til að mæta mögulegum framtíðarkröfum á hendur félaginu vegna skiptingar IHM tekna og/eða vegna almenns rekstrarkostnaðar og lögfræðilegra aðgerða sem talið getur verið nauðsynlegt að SÍK ráðist í. Í varasjóði þessum skal, á hverjum tíma, þó aldrei vera hærri fjárhæð en sem nemur uppsafnaðri tekjuhlutdeild hans síðustu fjögurra undanfarinna ára. Verði um umframhlutdeildartekjur að ræða samkvæmt framansögðu skal þeim ráðstafað til almennrar úthlutunar til framleiðenda, skv. 2. mgr., gr. 11.2.

Athugasemdir við úthlutun SÍK ber að senda skrifstofu SÍK innan þriggja mánaða frá því að tilkynning um úthlutun var send rétthafa, og er SÍK ekki skylt að taka til greina athugasemdir við úthlutun, þær er síðar koma fram.

Úthlutun skal fara fram að minnsta kosti einu sinni á ári í síðasta lagi 9 mánuðum eftir móttöku viðkomandi tekna til úthlutunar.

Óráðstöfðuðum fjárhæðum skal haldið til haga og ef ekki hefur verið hægt að úthluta þeim að liðnum tveimur árum frá úthlutun, skulu þær leggjast við höfuðstól næstu úthlutnar þar á eftir.

Stjórn SÍK setur nánari reglur um úthlutun til rétthafa. Stjórn SÍK hefur úrskurðarvald um réttmæti útreiknings á réttindamagni. Þeim úrskurði má þó áfrýja til nefndar þriggja manna, er mennta- og menningarmálaráðuneytið velur í því skyni, sbr. 57. gr. höfundalaga nr. 73/1972.

Lög þessi voru samþykkt á aðalfundi SÍK – Sambands íslenskra kvikmyndaframleiðenda, sem haldinn var þann 6. júní 2024.